Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ


Lý thuyết những hằng đằng thức đáng nhớ

Bình phương của một tổng


Bài 16 trang 11 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Viết các biểu thức sau dưới


Bài 17 trang 11 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng:


Bài 18 trang 11 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 18 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Hãy tìm cách giúp bạn An khôi phục lại những hằng đẳng thức


Bài 19 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 19 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Tính diện tích phần hình còn lại mà không cần đo.


Bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau:


Bài 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng


Bài 22 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh:


Bài 23 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 23 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng:


Bài 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị của biểu thức


Bài 25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (a + b + c)2; b) (a + b – c)2;


Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Với a và b là hai số bất kì, thức hiện phép tính (a + b)(a + b).


Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Tính [a + (-b)]2 (với a, b là các số tùy ý).


Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1. Ai đúng, ai sai ?


Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (1) bằng lời.


Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (2) bằng lời.


Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép tính (a+b)(a-b) (với a, b là các số tùy ý).


Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (3) bằng lời.


Bài học tiếp theo

Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 1. Phân thức đại số
Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 3. Rút gọn phân thức
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài học bổ sung

Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
Bài 3. Hình thang cân
Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
Bài 1. Tứ giác
Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 1. Căn bậc hai
Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 1. Hai góc đối đỉnh
Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Bài 5. Phép cộng và phép nhân
Bài 5. Tia
Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Ôn tập chương I - Mệnh đề. Tập hợp
Ôn tập chương I: Tứ giác
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8

Bài học liên quan