Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử


Lý thuyết phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Ta vận dụng phương pháp nhóm hạng tử khi không thể phân tích


Bài 47 trang 22 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 47 trang 22 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích cá đa thức sau thành nhân tử:


Bài 48 trang 22 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 48 trang 22 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


Bài 49 trang 22 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 49 trang 22 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh:


Bài 50 trang 23 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 50 trang 23 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1. Tính nhanh 15 . 64 + 25 . 100 + 36 . 15 + 60 . 100


Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1. Khi thảo luận nhóm, một bạn ra đề bài: Hãy phân tích đa thức x^4 - 9x^3 + x^2 - 9x thành nhân tử.


Bài học tiếp theo

Bài 3. Rút gọn phân thức
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8. Phép chia các phân thức đại số

Bài học bổ sung

Bài học liên quan