Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp


Lý thuyết chia đa thức một biến đã sắp xếp

Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên.


Bài 67 trang 31 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 67 trang 31 SGK Toán 8 tập 1. Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia


Bài 68 trang 31 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 68 trang 31 SGK Toán 8 tập 1. Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ


Bài 69 trang 31 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 69 trang 31 SGK Toán 8 tập 1. Cho hai đa thức


Bài 70 trang 32 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 70 trang 32 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:


Bài 71 trang 32 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 71 trang 32 SGK Toán 8 tập 1. Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không.


Bài 72 trang 32 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 72 trang 32 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:


Bài 73 trang 32 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 73 trang 32 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh:


Bài 74 trang 32 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 74 trang 32 SGK Toán 8 tập 1. Tìm số a để đa thức


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 30 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 30 SGK Toán 8 Tập 1. Kiểm tra lại tích


Bài học tiếp theo

Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 8

Bài học bổ sung

Bài học liên quan