Bài 8. Phép chia các phân thức đại số


Lý thuyết phép chia các phân thức đại số

1. Phân thức nghịch đảo


Bài 42 trang 54 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 54 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia phân thức:


Bài 43 trang 54 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 43 trang 54 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau:


Bài 44 trang 54 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 44 trang 54 SGK Toán 8 tập 1. Tìm biểu thức Q, biết rằng:


Bài 45 trang 55 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 45 trang 55 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức công với 1:


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1 . Làm tính nhân phân thức


Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính chia phân thức:


Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1. Tìm phân thức nghịch đảo của mỗi phân thức sau:...


Trả lời câu hỏi 4 Bài 8 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 8 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép tính sau:...


Bài học tiếp theo

Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 8

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến