Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức


Lý thuyết chia đơn thức cho đơn thức

Đơn thức chia hết cho đơn thức...


Bài 59 trang 26 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 59 trang 26 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia


Bài 60 trang 27 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 60 trang 27 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:


Bài 61 trang 27 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 61 trang 27 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:


Bài 62 trang 27 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 62 trang 27 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị của biều thức


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính chia


Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1. a) Tính 15x^2y^2:5xy^2 ...


Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1. a) Tìm thương trong phép chia, biết đơn thức bị chia là 15x^3y^5z, đơn thức chia là 5x^2y^3.


Bài học tiếp theo

Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 8

Bài học bổ sung

Bài học liên quan