Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức


Lý thuyết tính chất cơ bản của phân thức

1.Tính chất


Bài 4 trang 38 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 38 SGK Toán 8 tập 1. Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức đại số bằng nhau.


Bài 5 trang 38 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 38 SGK Toán 8 tập 1. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:


Bài 6 trang 38 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 38 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức để điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống:


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy nhắc lại tính chất cơ bản của phân số.


Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1. Dùng quy tắc đổi dấu hãy điền một đa thức thích hợp và chỗ trống trong mỗi đẳng thức


Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Cho phân thức x/3. Hãy nhân tử và mẫu của phân thức này với x + 2 rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho.


Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Cho phân thức...


Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy giải thích vì sao có thể viết...


Bài học tiếp theo

Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 3. Rút gọn phân thức
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số

Bài học bổ sung

Bài học liên quan