Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)


Lý thuyết hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Tổng hai lập phương


Bài 30 trang 16 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 30 trang 16 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:


Bài 31 trang 16 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 31 trang 16 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng:


Bài 32 trang 16 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 32 trang 16 SGK Toán 8 tập 1. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:


Bài 33 trang 16 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 33 trang 16 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (2 + xy)2; b) (5 – 3x)2


Bài 34 trang 17 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 34 trang 17 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn các biểu thực sau:


Bài 35 trang 17 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 35 trang 17 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh:


Bài 36 trang 17 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 36 trang 17 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị của biểu thức:


Bài 37 trang 17 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 37 trang 17 SGK Toán 8 tập 1. Dùng bút chì nối các biểu thức sao cho


Bài 38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh các đẳng thức sau:


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5- Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5- Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 14 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 14 SGK Toán 8 Tập 1. Tính (a + b)(a2 – ab + b2) (với a, b là hai số tùy ý).


Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 15 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 15 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (6) bằng lời.


Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 15 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 15 SGK Toán 8 Tập 1. Tính (a - b)(a^2 + ab + b^2 ) (với a, b là hai số tùy ý).


Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 15 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 15 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (7) bằng lời.


Bài học tiếp theo

Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 1. Phân thức đại số
Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 3. Rút gọn phân thức
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số

Bài học bổ sung

Bài 2. Hình thang
Bài 8. Đối xứng tâm
Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
Bài 3. Hình thang cân
Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bài học liên quan