Bài 1. Phân thức đại số


Lý thuyết về phân thức đại số

1. Định nghĩa


Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 36 SGK Toán 8 tập 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:


Bài 2 trang 36 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 36 SGK Toán 8 tập 1. Ba phân thức sau có bằng nhau không?


Bài 3 trang 36 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 36 SGK Toán 8 tập 1. Cho ba đa thức.


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8a

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8a


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Em hãy viết một phân thức đại số


Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Một số thực a bất kì có phải là một phân thức không ? Vì sao ?


Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Có thể kết luận...


Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Xét xem hai phân thức...


Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Bạn Quang nói rằng:...


Bài học tiếp theo

Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 3. Rút gọn phân thức
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Bài học bổ sung

Bài 8. Đối xứng tâm
Bài 1. Tứ giác

Bài học liên quan