Bài 3 trang 36 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 36 SGK Toán 8 tập 1. Cho ba đa thức.


Đề bài

Cho ba đa thức : 

\({x^2} - 4x;{x^2} + 4;{x^2} + 4x\)

. Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:

                            \( \dfrac{...}{x^{2}- 16}= \dfrac{x}{x - 4}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa hai phân thức bằng nhau: Với hai phân thức \( \dfrac{A}{B}\) và \( \dfrac{C}{D}\) gọi là bằng nhau nếu: \(AD = BC.\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\left(  \ldots  \right)\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}4} \right) = x({x^2}-{\rm{ }}16)\)\(\, = x\left( {x{\rm{ }} - {\rm{ }}4} \right)\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}4} \right) = ({x^2} + {\rm{ }}4x)\left( {x{\rm{ }} - 4} \right)\)

Vậy phải điền vào chỗ trống đa thức \(x(x + 4)\) hay \(x^2+ 4x.\)

Bài giải tiếp theo
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8a
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Video liên quanBài học liên quan

Từ khóa

6*