Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8


Đề bài

Bài 1. Chứng minh rằng : \({{{x^2} - 9} \over {x - 3}} = {{{x^2} + 5x + 6} \over {x + 2}},\) với \(x \ne  - 2\) và \(x \ne 3.\)

Bài 2. Tìm đa thức A trong đẳng thức sau :

\({{{x^2} + xy + {y^2}} \over A} = {{{x^3} - {y^3}} \over {3{x^2} - 3xy}}\) , với \(x \ne 0\) và \(x \ne y.\)

Bài 3. Hai phân thức sau  có bằng nhau không: \({{{x^3} + 3{x^2}} \over {{x^2} - 9}}\) và \({x \over {x + 3}}\) ?

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta sẽ chứng minh: \(\left( {{x^2} - 9} \right)\left( {x + 2} \right)\)\(\; = \left( {x - 3} \right)\left( {{x^2} + 5x + 6} \right)\)

Biến đổi vế trái (VT), ta có :

\(VT = {x^3} + 2{x^2} - 9x - 18\)

Ta có : \(VP = {x^3} + 5{x^2} + 6x - 3{x^2} - 15x - 18 \)\(\;= {x^3} + 2{x^2} - 9x - 18\)

Vậy      \(VT = VP\) (đpcm).

Bài 2. Ta có :

\(\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)\left( {3{x^2} - 3xy} \right)\)

\(\; = 3{x^4} - 3{x^3}y + 3{x^3}y - 3{x^2}{y^2} + 3{x^2}{y^2} - 3x{y^3}\)

\(\; = 3{x^4} - 3x{y^3} = 3x\left( {{x^3} - {y^3}} \right)\)

Vậy \(A = 3x.\)

Bài 3. Ta có :

\(\left( {{x^3} + 3{x^2}} \right)\left( {x + 3} \right) \)

\(= {x^4} + 3{x^3} + 3{x^3} + 9{x^2}\)

\(= {x^4} + 6{x^3} + 9{x^2}\)

Lại có : \(\left( {{x^2} - 9} \right)x = {x^3} - 9x.\)

Vậy hai phân thức không bằng nhau.

Bài giải tiếp theo
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Video liên quanBài học liên quan

Từ khóa