Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số


Lý thuyết phép trừ các phân thức đại số

1. Phân thức đối.


Bài 28 trang 49 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 28 trang 49 SGK Toán 8 tập 1. Theo quy tắc đổi dấu


Bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính trừ các phân thức sau:


Bài 30 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 30 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau:


Bài 31 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 31 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:


Bài 32 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 32 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Đố em tính nhanh được tổng sau:


Bài 33 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 33 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Làm các phép tính sau


Bài 36 trang 51 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 36 trang 51 SGK Toán 8 tập 1. Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch là


Bài 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 1. Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho


Bài 34 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 34 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Dùng quy tắc biến đổi dấu rồi thực hiện các phép tính:


Bài 35 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 35 trang 50 SGK Toán 8 tập 1 . Thực hiện các phép tính:


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính cộng


Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1. Tìm phân thức đối của


Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính trừ phân thức...


Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép tính...


Bài học tiếp theo

Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 8

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến

phep tru cac phan thuc dai so