Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức


Bài 75 trang 33 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 75 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:


Bài 76 trang 33 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 76 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:


Bài 77 trang 33 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 77 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh giá trị của biểu thức:


Bài 78 trang 33 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 78 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau :


Bài 79 trang 33 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 79 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


Bài 80 trang 33 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 80 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:


Bài 81 trang 33 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 81 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:


Bài 82 trang 33 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 82 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh:


Bài 83 trang 33 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 83 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Tìm n để phân thức chia hết cho 2n +1.


Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 8


Bài học tiếp theo

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 8

Bài học bổ sung

Ôn tập chương I: Tứ giác
Bài 3. Hình thang cân
Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Ôn tập chương I - Mệnh đề. Tập hợp
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8

Bài học liên quan