Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức


Lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

1. Biểu thức hữu tỉ


Bài 46 trang 57 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 46 trang 57 SGK Toán 8 tập 1. Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:


Bài 47 trang 57 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 47 trang 57 SGK Toán 8 tập 1. Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?


Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Cho phân thức. a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?


Bài 49 trang 58 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 49 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Đố em tìm được một phân thức ( của một biến x) mà giá trị của nó tìm được xác định với mọi giá trị của x khác các ước của 2.


Bài 50 trang 58 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 50 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính:


Bài 51 trang 58 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 51 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Làm các phép tính sau:


Bài 52 trang 58 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 52 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Chứng tỏ rằng với x≠0 và x≠±a (a là một số nguyên), giá trị của biểu thức là một số chẵn.


Bài 53 trang 58 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 53 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. a) Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số b) Em hãy dự đoán kết quả của phép biến đổi biểu thức


Bài 54 trang 59 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 54 trang 59 SGK Toán 8 tập 1. Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức sau được xác định :


Bài 55 trang 59 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 55 trang 59 SGK Toán 8 tập 1. a) Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định? b) Chứng tỏ phân thức rút gọn của phân thức


Bài 56 trang 59 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 56 trang 59 SGK Toán 8 tập 1. a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định? b) Rút gọn phân thức.


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 56 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 56 SGK Toán 8 Tập 1. Biến đổi biểu thức sau thành một phân thức


Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 . Cho phân thức


Bài học tiếp theo

Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 8

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến