Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số


Lý thuyết phép nhân các phân thức đại số

1. Qui tắc


Bài 38 trang 52 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 38 trang 52 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau:


Bài 39 trang 52 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 39 trang 52 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau:


Bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn biểu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:


Bài 41 trang 53 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 41 trang 53 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của phép nhân dưới đây những phân thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 51 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 51 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hai phân thức:


Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính nhân phân thức


Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép tính:...


Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1. Tính nhanh...


Bài học tiếp theo

Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 8

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến