Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức


Lý thuyết phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức


Bài 43 trang 20 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 43 trang 20 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


Bài 44 trang 20 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 44 trang 20 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


Bài 45 trang 20 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 45 trang 20 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:


Bài 46 trang 21 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 46 trang 21 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh:


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 Tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử


Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 Tập 1. Tính nhanh: 105^2 - 25.


Bài học tiếp theo

Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 3. Rút gọn phân thức
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số

Bài học bổ sung

Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài học liên quan