Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp


Lý thuyết phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Phương pháp: Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ


Bài 51 trang 24 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 51 trang 24 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


Bài 52 trang 24 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 52 trang 24 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng


Bài 53 trang 24 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 53 trang 24 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử


Bài 54 trang 25 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 54 trang 25 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


Bài 55 trang 25 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 55 trang 25 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:


Bài 56 trang 25 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 56 trang 25 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh giá trị của đa thức:


Bài 57 trang 25 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 57 trang 25 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


Bài 58 trang 25 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 58 trang 25 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng:


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1. Phân tích đa thức 2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy thành nhân tử.


Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1. a) Tính nhanh x^2 + 2x + 1 - y^2 tại x = 94,5 và y = 4,5.


Bài học tiếp theo

Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Ôn tập chương II: Phân thức đại số

Bài học bổ sung

Bài học liên quan