Bài 3. Rút gọn phân thức


Lý thuyết rút gọn phân thức

1. Qui tắc


Bài 7 trang 39 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 39 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn phân thức:


Bài 8 trang 40 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 40 SGK Toán 8 tập 1. Trong một tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau:


Bài 9 trang 40 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 40 SGK Toán 8 tập 1. Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:


Bài 10 trang 40 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 40 SGK Toán 8 tập 1. Đố em rút gọn được phân thức:


Bài 11 trang 40 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 40 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn phân thức:


Bài 12 trang 40 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 12 trang 40 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức:


Bài 13 trang 40 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 13 trang 40 SGK Toán 8 tập 1. Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1. Cho phân thức


Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 39 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 39 SGK Toán 8 Tập 1. Cho phân thức:


Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 39 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 39 SGK Toán 8 Tập 1. Rút gọn phân thức.


Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 39 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 39 SGK Toán 8 Tập 1. Rút gọn phân thức...


Bài học tiếp theo

Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Bài học bổ sung

Bài học liên quan