Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung


Lý thuyết phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Phân tích đa thức thành nhân tử


Bài 39 trang 19 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 39 trang 19 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


Bài 40 trang 19 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 40 trang 19 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị biểu thức:


Bài 41 trang 19 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 41 trang 19 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:


Bài 42 trang 19 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 19 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử


Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1. Tìm x sao cho 3x^2- 6x = 0


Bài học tiếp theo

Bài 1. Phân thức đại số
Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 3. Rút gọn phân thức
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức

Bài học bổ sung

Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài học liên quan