Ôn tập chương I - Mệnh đề. Tập hợp


Bài 1 trang 24 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 24 SGK Đại số 10. Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định theo tính đúng sai của A.


Bài 2 trang 24 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 24 SGK Đại số 10. Thế nào là mệnh đề đảo của mệnh đề A ⇒ B? Nếu A ⇒ B là mệnh đề đúng, thì mệnh đề đảo của nó có đúng không? Cho ví dụ minh họa.


Bài 3 trang 24 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 24 SGK Đại số 10. Thế nào là hai mệnh đề tương đương?


Bài 4 trang 24 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 24 SGK Đại số 10. Nêu định nghĩa tập hợp con và định nghĩa hai tập hợp bằng nhau.


Bài 5 trang 24 SGK Đại số 10

Nêu các định nghĩa hợp, giao, hiệu và phần bù của hai tập hợp. Minh họa các khái niệm đó bằng hình vẽ.


Bài 6 trang 24 SGK Đại số 10

Giải bài 6 trang 24 SGK Đại số 10. Nêu định nghĩa đoạn [a;b], các khoảng (a;b), nửa khoảng [a;b), (a,b]; (-∞;b], [a, +∞). Viết tập hợp R các số thực dưới dạng một khoảng.


Bài 7 trang 24 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 24 SGK Đại số 10. Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng? Thế nào là độ chính xác của một số gần đúng?


Bài 8 trang 24 SGK Đại số 10

Giải bài 8 trang 24 SGK Đại số 10. Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh đề P⇒Q với:


Bài 9 trang 25 SGK Đại số 10

Giải bài 9 trang 25 SGK Đại số 10. Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau:


Bài 10 trang 25 SGK Đại số 10

Giải bài 10 trang 25 SGK Đại số 10. Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:


Bài 11 trang 25 SGK Đại số 10

Giải bài 11 trang 25 SGK Đại số 10. Giả sử A, B là hai tập hợp số và x là một số đã cho. Tìm các cặp mệnh đề tương đương trong các mệnh đề sau:


Bài 12 trang 25 SGK Đại số 10

Giải bài 12 trang 25 SGK Đại số 10. Xác định các tập hợp sau:


Bài 13 trang 25 SGK Đại số 10

Giải bài 13 trang 25 SGK Đại số 10. Làm tròn kết quả nhận được đến chữ số thập phân thứ ba và ước lượng sai số tuyệt đối.


Bài 14 trang 25 SGK Đại số 10

Giải bài 14 trang 25 SGK Đại số 10. Xác định các chữ số đáng tin của h và viết h dưới dạng chuẩn


Bài 15 trang 25 SGK Đại số 10

Giải bài 15 trang 25 SGK Đại số 10. Những quan hệ nào trong các quan hệ sau là đúng:


Bài 16 trang 26 SGK Đại số 10

Giải bài 16 trang 26 SGK Đại số 10. Cho các số thực a, b, c, d và a<b<c<d. Ta có:


Bài 17 trang 26 SGK Đại số 10

Giải bài 17 trang 26 SGK Đại số 10. Biết P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Ta có:


Bài học tiếp theo

Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai
Ôn tập chương III - Phương trình. Hệ phương trình
Ôn tập chương IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình.
Ôn tập chương V - Thống kê
Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ - TOÁN 10
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 10
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 10
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đại số 10
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số 10

Bài học bổ sung

Bài 3. Hình thang cân
Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Ôn tập chương I: Tứ giác
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Ôn tập chương I - Vectơ - Toán 10
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8

Bài học liên quan