Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai


Lý thuyết phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0


Bài 1 trang 62 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 62 SGK Đại số 10. Giải các phương trình


Bài 2 trang 62 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 62 SGK Đại số 10. Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m


Bài 3 trang 62 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 62 SGK Đại số 10. Hỏi số quả quýt ở mỗi rổ lúc ban đầu là bao nhiêu ?


Bài 4 trang 62 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 62 SGK Đại số 10. Giải các phương trình


Bài 5 trang 62 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 62 SGK Đại số 10. Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi


Bài 6 trang 62 SGK Đại số 10

Giải bài 6 trang 62 SGK Đại số 10. Giải các phương trình.


Bài 7 trang 63 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 63 SGK Đại số 10. Giải các phương trình


Bài 8 trang 63 SGK Đại số 10

Giải bài 8 trang 63 SGK Đại số 10. Cho phương trình


Câu hỏi 1 trang 58 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 58 SGK Đại số 10. Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: m(x – 4) = 5x – 2....


Câu hỏi 2 trang 59 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 59 SGK Đại số 10. Lập bảng trên với biệt thức thu gọn Δ’....


Bài học tiếp theo

Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Bài 1. Bất đẳng thức
Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai
Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2. Biểu đồ
Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 1. Cung và góc lượng giác

Bài học bổ sung

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài học liên quan