Bài 2. Tập hợp


Lý thuyết về tập hợp

Tập hợp là một khái niệm cơ bản (không định nghĩa) của toán học.


Bài 1 trang 13 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 13 SGK Đại số 10. Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.


Bài 2 trang 13 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 13 SGK Đại số 10. Trong hai tập hợp A và B dưới đây, tập hợp nào là con của tập hợp còn lại ? Hai tập hợp A và B có bằng nhau không ?


Bài 3 trang 13 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 13 SGK Đại số 10. Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau


Câu hỏi 1 trang 10 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 10 SGK Đại số 10. Nêu ví dụ về tập hợp...


Câu hỏi 2 trang 10 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 10 SGK Đại số 10. Liệt kê các phần tử của tập hợp các ước nguyên dương của 30...


Câu hỏi 3 trang 11 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 11 SGK Đại số 10. Tập hợp B các nghiệm của phương trình...


Câu hỏi 4 trang 11 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 11 SGK Đại số 10. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: A...


Câu hỏi 5 trang 11 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 11 SGK Đại số 10. Biểu đồ minh họa trong hình nói gì về quan hệ giữa tập hợp các số nguyên Z và tập hợp các số hữu tỉ Q ? ...


Câu hỏi 6 trang 12 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 12 SGK Đại số 10. Xét hai trường hợp...


Bài học tiếp theo

Bài 1. Hàm số
Bài 3. Các phép toán tập hợp
Bài 4. Các tập hợp số
Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Bài 2. Hàm số y = ax + b
Bài 3. Hàm số bậc hai
Bài 1. Đại cương về phương trình
Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Bài 1. Bất đẳng thức

Bài học bổ sung

Bài 4. Các tập hợp số
Bài 1. Mệnh đề
Bài 1. Hàm số
Bài 1. Các định nghĩa
Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Bài 4. Hệ trục tọa độ
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 3. Hàm số bậc hai

Bài học liên quan