Bài 1. Mệnh đề


Lý thuyết về mệnh đề

Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hay sai của nó. Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.


Bài 1 trang 9 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 9 SGK Đại số 10. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?


Bài 2 trang 9 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 9 SGK Đại số 10. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.


Bài 3 trang 9 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 9 SGK Đại số 10. Cho các mệnh đề kéo theo


Bài 4 trang 9 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 9 SGK Đại số 10. Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần và đủ"


Bài 5 trang 10 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 10 SGK Đại số 10. Mọi số nhân với 1 đều bằng chính nó


Bài 6 trang 10 SGK Đại số 10

Giải bài 6 trang 10 SGK Đại số 10. Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó


Bài 7 trang 10 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 10 SGK Đại số 10. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai cuả nó.


Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10. Nhìn vào hai bức tranh ở trên, hãy đọc và so sánh các câu ở bên trái và bên phải....


Câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10. Nêu ví dụ về những câu là mệnh đề và những câu không là mệnh đề....


Câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10. Xét câu “x > 3”...


Câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10. Hãy phủ định các mệnh đề sau:...


Câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10. Từ các mệnh đề:...


Câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10. Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề...


Câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10. Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề dạng P ⇒ Q sau...


Câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10. Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...


Câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10. Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...


Câu hỏi 10 trang 8 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 10 trang 8 SGK Đại số 10. Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau...


Câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10. Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau...


Bài học tiếp theo

Bài 2. Tập hợp
Bài 1. Hàm số
Bài 3. Các phép toán tập hợp
Bài 4. Các tập hợp số
Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Bài 2. Hàm số y = ax + b
Bài 3. Hàm số bậc hai
Bài 1. Đại cương về phương trình
Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bài học bổ sung

Bài 1. Các định nghĩa
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 4. Các tập hợp số
Bài 1. Hàm số
Bài 2. Tập hợp
Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Bài 3. Hàm số bậc hai
Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2. Cực trị của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 1. Hàm số lượng giác
Bài 2. Phép tịnh tiến
Bài 4. Hệ trục tọa độ

Bài học liên quan