Bài 2. Cực trị của hàm số


Lý thuyết cực trị của hàm số

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a ; b) và điểm x ∈ (a ; b).


Bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12. Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:


Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12. Áp dụng quy tắc II, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:


Bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng


Bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số:


Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12. Tìm a và b để các cực trị của hàm số:


Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12. Xác định giá trị của tham số m


Câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12. Dựa vào đồ thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra các điểm tại đó mỗi hàm số sau có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất)...


Câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12. Giả sử f(x) đạt cực đại tại xo. Hãy chứng minh khẳng định 3 trong chú ý trên bằng cách xét giới hạn tỉ số...


Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12: Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không....


Câu hỏi 4 trang 16 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 16 SGK Giải tích 12. Chứng minh hàm số y = |x| không có đạo hàm tại x = 0. Hàm số có đạt cực trị tại điểm đó không ?...


Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12. Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:


Bài học tiếp theo

Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Bài 1. Nguyên hàm

Bài học bổ sung

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô
Bài 1. Hàm số lượng giác
Bài 2. Phép tịnh tiến
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 1. Mệnh đề
Bài 1. Các định nghĩa
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài học liên quan