Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô


Bài 1 trang 45 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 45 SGK Giải tích 12. Phát biểu các điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:


Bài 2 trang 45 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 45 SGK Giải tích 12. Nêu cách tìm cực đại, cực tiểu của hàm số nhờ đạo hàm


Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12. Nêu cách tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Áp dụng để tìm các đường tiệm cận của hàm số :


Bài 4 trang 45 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 45 SGK Giải tích 12. Nhắc lại sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số


Bài 5 trang 45 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 45 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1


Bài 6 trang 45 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 45 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) của hàm số


Bài 7 trang 46 SGK Giải tích 12

Giải bài 7 trang 46 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số:


Bài 8 trang 46 SGK Giải tích 12

Giải bài 8 trang 46 SGK Giải tích 12. Xác định m để hàm số đồng biến trên một tập xác định


Bài 9 trang 46 SGK Giải tích 12

Giải bài 9 trang 46 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số


Bài 10 trang 46 SGK Giải tích 12

Giải bài 10 trang 46 SGK Giải tích 12. Biện luận theo m số cực trị của hàm số


Bài 11 trang 46 SGK Giải tích 12

Giải bài 11 trang 46 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số


Bài 12 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 12 trang 47 SGK Giải tích 12. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình f’’(x) = 0


Bài 1 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 47 SGK Giải tích 12. Số điểm cực trị của hàm số là:


Bài 2 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 47 SGK Giải tích 12. Số điểm cực đại của hàm số là:


Bài 3 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 47 SGK Giải tích 12. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:


Bài 4 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 47 SGK Giải tích 12. Hàm số đồng biến trên:


Bài 5 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 47 SGK Giải tích 12. Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:


Bài học tiếp theo

Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Ôn tập Chương IV - Số phức
ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12
Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Giải tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Giải Tích 12

Bài học bổ sung

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2. Cực trị của hàm số
Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Bài 1. Lũy thừa
Bài 3. Lôgarit

Bài học liên quan