Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số


Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Câu 1 khảo sát hàm số là câu hỏi mặc định có trong mỗi đề thi tuyển sinh môn toán, cùng xem lại các bước thật kỹ nhé.


Lý thuyết khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = f(x)


Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc ba sau:


Bài 2 trang 43 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 43 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc bốn sau:


Bài 3 trang 43 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 43 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số phân thức:


Bài 4 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 44 SGK Giải tích 12. Bằng cách khảo sát hàm số, hãy tìm số nghiệm của các phương trình sau:


Bài 5 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 44 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số


Bài 6 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 44 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.


Bài 7 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài 7 trang 44 SGK Giải tích 12. Cho hàm số


Bài 8 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài 8 trang 44 SGK Giải tích 12. Cho hàm số


Bài 9 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài 9 trang 44 SGK Giải tích 12. Cho hàm số


Câu hỏi 1 trang 32 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 32 SGK Giải tích 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số đã học theo sơ đồ trên....


Câu hỏi 2 trang 33 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 33 SGK Giải tích 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ...


Câu hỏi 3 trang 35 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 35 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số...


Câu hỏi 4 trang 36 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 4 trang 36 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ...


Câu hỏi 5 trang 38 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 5 trang 38 SGK Giải tích 12. Lấy một ví dụ về hàm số có dạng...


Bài học tiếp theo

Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Tích phân
Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
Bài 1. Số phức

Bài học bổ sung

Bài học liên quan