Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số


Tính đơn điệu của hàm số

Tính đơn điệu của hàm số, khảo sát sự biến thiên, tính đơn điệu của hàm số


Lý thuyết sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Kí hiệu K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng.


Bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12. Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:


Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:


Bài 3 trang 10 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 10 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng


Bài 4 trang 10 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 10 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng hàm số


Bài 5 trang 10 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 10 SGK Giải tích 12. Chứng minh các bất đẳng thức sau:


Câu hỏi 1 trang 4 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Giải tích 12: Từ đồ thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra các khoảng tăng, giảm của hàm số...


Câu hỏi 2 trang 5 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 5 SGK Giải tích 12. Xét các hàm số sau và đồ thị của chúng:...


Câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12. Khẳng định ngược lại với định lí trên có đúng không ? ...


Bài học tiếp theo

Bài 2. Cực trị của hàm số
Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài học bổ sung

Bài 2. Cực trị của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô
Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Bài 1. Lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 1. Hàm số lượng giác
Bài 2. Phép tịnh tiến
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 1. Mệnh đề
Bài 1. Các định nghĩa
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài học liên quan