Bài 1. Hàm số lượng giác


Lý thuyết hàm số lượng giác

1. Hàm số y = sin x và hàm số y = cos x


Bài 1 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn


Bài 2 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm tập xác định của các hàm số:


Bài 3 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx


Bài 4 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng


Bài 5 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11. Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx


Bài 6 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 6 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.


Bài 8 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 8 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số:


Bài 7 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 7 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11. Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm.


Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số và Giải tích 11. Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính sinx, cosx với x là các số sau:...


Câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy so sánh các giá trị sinx và sin(-x), cosx và cos(-x)....


Câu hỏi 3 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm những số T sao cho f(x + T) với mọi x thuộc tập xác định của hàm số sau:...


Bài học tiếp theo

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
Bài 1. Quy tắc đếm
Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn
Bài 4. Phép thử và biến cố
Bài 5. Xác suất và biến cố
Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2. Dãy số
Bài 3. Cấp số cộng

Bài học bổ sung

Bài 2. Phép tịnh tiến
Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
Ôn tập chương I - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2. Cực trị của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 1. Mệnh đề
Bài 1. Các định nghĩa
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài học liên quan