Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản


Lý thuyết phương trình lượng giác cơ bản

1. Phương trình cơ bản


Bài 1 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:


Bài 2 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11. Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin3x và y = sin x bằng nhau?


Bài 3 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:


Bài 4 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải phương trình


Bài 5 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:


Bài 6 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 6 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11. Với những giá trị nào của x


Bài 7 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 7 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:


Câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm một giá trị của x sao cho 2sinx – 1 = 0....


Câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số và Giải tích 11. Có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2 không?...


Câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:...


Câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:...


Câu hỏi 5 trang 25 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 5 trang 25 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:...


Câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:...


Bài học tiếp theo

Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
Bài 1. Quy tắc đếm
Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn
Bài 4. Phép thử và biến cố
Bài 5. Xác suất và biến cố
Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2. Dãy số
Bài 3. Cấp số cộng
Bài 4. Cấp số nhân

Bài học bổ sung

Bài 1. Hàm số lượng giác
Bài 2. Phép tịnh tiến
Ôn tập chương I - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài học liên quan