Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp


Lý thuyết một số phương trình lượng giác thường gặp

1. Các dạng phương trình lượng giác thường gặp


Bài 1 trang 36 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 36 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải phương trình.


Bài 2 trang 36 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 36 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau.


Bài 3 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:


Bài 4 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:


Bài 5 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau.


Bài 6 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 6 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau.


Câu hỏi 1 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình trong ví dụ 1...


Câu hỏi 2 trang 31 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 31 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:...


Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy nhắc lại:...


Câu hỏi 4 trang 34 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 34 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải phương trình...


Câu hỏi 5 trang 35 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 5 trang 35 SGK Đại số và Giải tích 11. Dựa vào các công thức cộng đã học...


Câu hỏi 6 trang 36 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 6 trang 36 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải phương trình...


Bài học tiếp theo

Bài 1. Quy tắc đếm
Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn
Bài 4. Phép thử và biến cố
Bài 5. Xác suất và biến cố
Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2. Dãy số
Bài 3. Cấp số cộng
Bài 4. Cấp số nhân
Bài 1. Giới hạn của dãy số

Bài học bổ sung

Bài học liên quan