Ôn tập chương I - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác


Bài 1 trang 40 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 40 SGK Đại số và Giải tích 11. Hàm số y = cos3x có phải là hàm số chẵn không? Tại sao?


Bài 2 trang 40 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 40 SGK Đại số và Giải tích 11. Căn cứ vào đồ thị hàm số y = sin x, tìm các giá trị của x


Bài 3 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau:


Bài 4 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình:


Bài 5 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:


Bài 6 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 6 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Phương trình cosx = sin x có số nghiệm thuộc đoạn [-π, π]


Bài 7 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 7 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Phương trình...


Bài 8 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 8 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình:


Bài 9 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 9 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Nghiệm âm lớn nhất của phương trình:


Bài 10 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 10 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Phương trình 2tanx – 2 cotx – 3 = 0 có số nghiệm thuộc khoảng (({{ - pi } over 2},pi )) là.


Bài học tiếp theo

Ôn tập chương II - Tổ hợp - Xác suất
Ôn tập chương III - Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân
Ôn tập chương IV - Giới hạn
Ôn tập chương V - Đạo hàm
ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số và Giải tích 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số và giải tích 11
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11

Bài học bổ sung

Ôn tập chương I - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài học liên quan