Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số


Lý thuyết giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D.


Bài 2 trang 24 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 24 SGK Giải tích 12. Trong số các hình chữ nhật cùng có chu vi 16 cm, hãy tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.


Bài 3 trang 24 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 24 SGK Giải tích 12. Trong tất cả các hình chữ nhật cùng có diện tích ...


Bài 1 trang 23 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 23 SGK Giải tích 12. Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:


Bài 4 trang 24 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 24 SGK Giải tích 12. Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau:


Bài 5 trang 24 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 24 SGK Giải tích 12. Tính giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:


Câu hỏi 1 trang 20 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 20 SGK Giải tích 12. Xét tính đồng biến, nghịch biến và tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:...


Câu hỏi 2 trang 21 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 21 SGK Giải tích 12. Hãy chỉ ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2; 3] và nêu cách tính...


Câu hỏi 3 trang 23 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 23 SGK Giải tích 12. Lập bảng biến thiên của hàm số f(x)...


Bài học tiếp theo

Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Tích phân

Bài học bổ sung

Bài học liên quan