Bài 4. Các tập hợp số


Lý thuyết về các tập hợp số

Tập hợp số tự nhiên, kí hiệu N


Bài 1 trang 18 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 18 SGK Đại số 10. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số


Bài 2 trang 18 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 18 SGK Đại số 10. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số


Bài 3 trang 18 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 18 SGK Đại số 10. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số


Câu hỏi 1 trang 16 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 16 SGK Đại số 10. Vẽ biểu đồ minh họa quan hệ bao hàm của các tập hợp số đã học...


Bài học tiếp theo

Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Bài 2. Hàm số y = ax + b
Bài 3. Hàm số bậc hai
Bài 1. Đại cương về phương trình
Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Bài 1. Bất đẳng thức
Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài học bổ sung

Bài 1. Mệnh đề
Bài 1. Hàm số
Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Bài 2. Tập hợp
Bài 1. Các định nghĩa
Bài 4. Hệ trục tọa độ
Bài 3. Hàm số bậc hai

Bài học liên quan