Bài 5. Số gần đúng. Sai số


Lý thuyết về số gần đúng - sai số

Cách viết chuẩn số gần đúng a là cách viết mà tất cả các chữ số của nó đều đáng tin.


Bài 1 trang 23 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 23 SGK Đại số 10. Viết số gần đúng theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.


Bài 2 trang 23 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 23 SGK Đại số 10. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 1745,25.


Bài 3 trang 23 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 23 SGK Đại số 10. Cho giá trị gần đúng của π là a = 3,141592653589


Bài 4 trang 23 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 23 SGK Đại số 10. Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi


Bài 5 trang 23 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 23 SGK Đại số 10. Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi


Câu hỏi 1 trang 19 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 19 SGK Đại số 10. Khi đọc các thông tin sau em hiểu đó là các số đúng hay gần đúng ?...


Câu hỏi 2 trang 20 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 20 SGK Đại số 10. Tính đường chéo của một hình vuông có cạnh bằng 3cm...


Câu hỏi 3 trang 22 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 22 SGK Đại số 10. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau...


Bài học tiếp theo

Bài 2. Hàm số y = ax + b
Bài 3. Hàm số bậc hai
Bài 1. Đại cương về phương trình
Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Bài 1. Bất đẳng thức
Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai

Bài học bổ sung

Bài 4. Các tập hợp số
Bài 1. Hàm số
Bài 1. Mệnh đề
Bài 2. Tập hợp
Bài 1. Các định nghĩa

Bài học liên quan