Lý thuyết phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Ta vận dụng phương pháp nhóm hạng tử khi không thể phân tích


A. Kiến thức cơ bản

1. Phương pháp

- Ta vận dụng phương pháp nhóm hạng tử khi không thể phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung hay bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

- Ta nhận xét để tìm cách nhóm hạng tử một cách thích hợp (có thể giao hoán và kết hợp các hạng tử để nhóm) sao cho sau khi nhóm, từng nhóm đa thức có thể phân tích được thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. Khi đó đa thức mới phải xuất hiện nhân tử chung.

- Ta áp dụng phương pháp đặt thành nhân tử chung để phân tích đa thức đã cho thành nhân tử.

2. Chú ý

- Với một đa thức, có thể có nhiều cách nhóm các hạng tử một cách thích hợp.

- Khi phân tích đa thức thành nhân tử ta phải phân tích đến cuối cùng (không còn phân tích được nữa).

- Dù phân tích bằng cách nào thì kết quả cũng là duy nhất.

- Khi nhóm các hạng tử, phải chú ý đến dấu của đa thức.

Bài giải tiếp theo
Bài 47 trang 22 SGK Toán 8 tập 1
Bài 48 trang 22 SGK Toán 8 tập 1
Bài 49 trang 22 SGK Toán 8 tập 1
Bài 50 trang 23 SGK Toán 8 tập 1
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1

Video liên quanBài học liên quan

Từ khóa