Bài 48 trang 22 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 48 trang 22 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

LG a.

\({x^2} + 4x - {y^2} + 4\);

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử và phương pháp dùng hằng đẳng thức.

- Áp dụng các hằng đẳng thức:

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

\({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)

\({A^2} - {B^2} = \left( {A - B} \right)\left( {A + B} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
&\; {x^2} + 4x - {y^2} + 4 \cr 
& = ({x^2} + 4x + 4) - {y^2} \cr 
& = \left( {{x^2} + 2.x.2 + {2^2}} \right) - {y^2} \cr 
& = {\left( {x + 2} \right)^2} - {y^2} \cr 
& = \left( {x + 2 - y} \right)\left( {x + 2 + y} \right) \cr} \)


LG b.

\(3{x^2} + 6xy + 3{y^2} - 3{z^2}\);

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử và phương pháp dùng hằng đẳng thức.

- Áp dụng các hằng đẳng thức:

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

\({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)

\({A^2} - {B^2} = \left( {A - B} \right)\left( {A + B} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,3{x^2} + 6xy + 3{y^2} - 3{z^2} \cr 
& = 3.\left( {{x^2} + 2xy + {y^2} - {z^2}} \right) \cr 
& = 3.\left[ {\left( {{x^2} + 2xy + {y^2}} \right) - {z^2}} \right] \cr 
& = 3.\left[ {{{\left( {x + y} \right)}^2} - {z^2}} \right] \cr 
& = 3\left( {x + y - z} \right)\left( {x + y + z} \right) \cr} \)


LG c.

\({x^2} - 2xy + {y^2} - {z^2} + 2zt - {t^2}\).

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử và phương pháp dùng hằng đẳng thức.

- Áp dụng các hằng đẳng thức:

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

\({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)

\({A^2} - {B^2} = \left( {A - B} \right)\left( {A + B} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,{x^2} - 2xy + {y^2} - {z^2} + 2zt - {t^2} \cr 
& = \left( {{x^2} - 2xy + {y^2}} \right) + \left( { - {z^2} + 2zt - {t^2}} \right) \cr 
& = \left( {{x^2} - 2xy + {y^2}} \right) - \left( {{z^2} - 2zt + {t^2}} \right) \cr 
& = {\left( {x - y} \right)^2} - {\left( {z - t} \right)^2} \cr 
& = \left[ {\left( {x - y} \right) - \left( {z - t} \right)} \right].\left[ {\left( {x - y} \right) + \left( {z - t} \right)} \right] \cr 
& = \left( {x - y - z + t} \right)\left( {x - y + z - t} \right) \cr} \)

Bài giải tiếp theo
Bài 49 trang 22 SGK Toán 8 tập 1
Bài 50 trang 23 SGK Toán 8 tập 1
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1

Bài học bổ sung
Bài 48 trang 93 SGK Toán 8 tập 1

Video liên quanBài học liên quan