Bài 47 trang 22 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 47 trang 22 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích cá đa thức sau thành nhân tử:


Phân tích cá đa thức sau thành nhân tử:

LG a.

\({x^2} - xy + x - y\);

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp nhóm các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
&\; {x^2} - xy + x - y \cr 
& = ({x^2} - xy) + \left( {x - y} \right) \cr 
& = x\left( {x - y} \right) + \left( {x - y} \right) \cr 
& = \left( {x - y} \right)\left( {x + 1} \right) \cr} \)


LG b.

\(xz + yz - 5(x + y)\);

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp nhóm các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \;xz + yz{\rm{ }} - 5\left( {x + y} \right) \cr 
& = \left( {xz + yz{\rm{ }}} \right) - 5\left( {x + y} \right) \cr 
& = z\left( {x + y} \right) - 5\left( {x + y} \right) \cr 
& = \left( {x + y} \right)\left( {z - 5} \right) \cr} \)


LG c.

\(3{x^2} - 3xy - 5x + 5y\).

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp nhóm các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,3{x^2} - 3xy - 5x + 5y \cr 
& = (3{x^2} - 3xy) + \left( { - 5x + 5y} \right) \cr 
& = 3x\left( {x - y} \right) - 5\left( {x - y} \right) \cr 
& = \left( {x - y} \right)\left( {3x - 5} \right) \cr} \)

Bài giải tiếp theo
Bài 48 trang 22 SGK Toán 8 tập 1
Bài 49 trang 22 SGK Toán 8 tập 1
Bài 50 trang 23 SGK Toán 8 tập 1
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8
Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1

Video liên quanBài học liên quan