Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1. Tính nhanh 15 . 64 + 25 . 100 + 36 . 15 + 60 . 100


Đề bài

Tính nhanh \(15 . 64 + 25 . 100 + 36 . 15 + 60 . 100\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm hạng tử \(1\) với \(3\), hạng tử \(2\) với \(4\). Tìm nhân tử chung sau đó phân tích thành nhân tử.

Lời giải chi tiết

\(15 . 64 + 25 . 100 + 36 . 15 + 60 . 100\)

\(= (15 . 64 + 36 . 15) + (25 . 100 + 60 . 100)\)

\(= 15. (64 + 36) + 100. (25 + 60)\)

\(= 15 . 100 + 100 . 85\)

\(= 100 . (15 + 85)\)

\(= 100 . 100\)

\(= 10000\)

Bài giải tiếp theo
Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1

Video liên quanBài học liên quan

Từ khóa