Bài 1. Căn bậc hai


Lý thuyết về căn bậc hai

Căn bậc hai số học Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x^2 = a. Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là √a và số âm kí hiệu là -√a. Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết √0 = 0.


Bài 2 trang 6 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 6 SGK Toán 9 tập 1. So sánh: a) 2 và √3 ; b) 6 và √4 ; c) 7 và √47.


Bài 3 trang 6 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 6 SGK Toán 9 tập 1. Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau...


Bài 4 trang 7 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 9 tập 1. Tìm số x không âm, biết:a) √x = 15; b) 2√x =14; c)√x < √2; d) √2x < 4.


Bài 5 trang 7 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 5 trang 7 SGK Toán 9 tập 1. Đố. Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dài 14m.


Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 9 tập 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau...


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương I - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút (Đề số 1) - Chương I - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 9


Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:


Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:


Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1. So sánh


Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau...


Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm số x không âm biết...


Bài học tiếp theo

Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Bài 5. Bảng Căn bậc hai
Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Bài 9. Căn bậc ba
Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
Bài 2. Hàm số bậc nhất
Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Bài học bổ sung

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hình học 9
Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Bài 9. Căn bậc ba
Bài 1. Tứ giác
Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế