Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)


Bài 48 trang 29 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 48 trang 29 SGK Toán 9 tập 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn


Bài 49 trang 29 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 49 trang 29 SGK Toán 9 tập 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn


Bài 50 trang 30 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 50 trang 30 SGK Toán 9 tập 1. Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:


Bài 51 trang 30 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 51 trang 30 SGK Toán 9 tập 1. Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:


Bài 52 trang 30 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 52 trang 30 SGK Toán 9 tập 1. Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:


Bài 53 trang 30 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 53 trang 30 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa) :


Bài 54 trang 30 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 54 trang 30 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:


Bài 55 trang 30 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 55 trang 30 SGK Toán 9 tập 1. Phân tích thành nhân tử (với a, b, x, y là các số không âm)


Bài 56 trang 30 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 56 trang 30 SGK Toán 9 tập 1. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần


Bài 57 trang 30 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 57 trang 30 SGK Toán 9 tập 1. Hãy chọn câu trả lời đúng.


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9


Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 28 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 28 SGK Toán 9 Tập 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn


Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 29 Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 29 Toán 9 Tập 1. Trục căn thức ở mẫu:


Bài học tiếp theo

Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Đại số 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Đại số 9
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đại số 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đại số 9

Bài học bổ sung

Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai