Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương


Lý thuyết liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

1. Định lí. Với các số a và b không âm ta có: √(a.b)= √a.√b.


Bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1. Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:


Bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1. Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính.


Bài 19 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 19 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:


Bài 20 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:


Bài 21 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Khai phương tích 12.30.40 được:


Bài 22 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính


Bài 23 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 23 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Chứng minh.


Bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:


Bài 25 trang 16 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x biết:


Bài 26 trang 16 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. So sánh


Bài 27 trang 16 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. So sánh


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9


Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1. Tính và so sánh:


Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Tính...


Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1. Tính


Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn các biểu thức sau (với a và b không âm)...


Bài học tiếp theo

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Bài 5. Bảng Căn bậc hai
Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Bài 9. Căn bậc ba
Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
Bài 2. Hàm số bậc nhất
Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Bài học bổ sung

Bài 1. Căn bậc hai
Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Bài 9. Căn bậc ba
Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế