Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương


Lý thuyết liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

1. Định lí. Với số a không âm và số b dương ta có


Bài 28 trang 18 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 28 trang 18 SGK Toán 9 tập 1. Tính:


Bài 29 trang 19 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 29 trang 19 SGK Toán 9 tập 1. Tính


Bài 30 trang 19 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 30 trang 19 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:


Bài 31 trang 19 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 31 trang 19 SGK Toán 9 tập 1. a) So sánh. b) Chứng minh rằng.


Bài 32 trang 19 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 32 trang 19 SGK Toán 9 tập 1. Tính


Bài 33 trang 19 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 33 trang 19 SGK Toán 9 tập 1. Giải phương trình


Bài 34 trang 19 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 34 trang 19 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:


Bài 35 trang 20 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 35 trang 20 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x, biết:


Bài 36 trang 20 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 9 tập 1. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ?


Bài 37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1. Đố: Trên lưới ô vuông, mỗi ô vuông cạnh 1cm, cho bốn điểm M, N, P, Q (h.3).


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9


Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1. Tính và so sánh:


Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 17 SGK Toán 9 Tập 1. Tính


Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1. Tính


Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn...


Bài học tiếp theo

Bài 5. Bảng Căn bậc hai
Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Bài 9. Căn bậc ba
Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
Bài 2. Hàm số bậc nhất
Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).
Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài học bổ sung