Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1. Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bằng (5x + 3) mét và (3x + y) mét, chiều cao bằng 2y mét...


Đề bài

 Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bằng \((5x + 3)\) mét và \((3x + y)\) mét, chiều cao bằng \(2y\) mét.

- Hãy viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn nói trên theo \(x\) và \(y.\)

- Tính diện tích mảnh vườn nếu cho \(x = 3\) mét và \(y = 2\) mét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Công thức tính diện tích hình thang.

- Quy tắc cộng các đơn thức đồng dạng, nhân đơn thức với đa thức.

Lời giải chi tiết

– Biểu thức tính diện tích mảnh vườn trên theo \(x\) và \(y\) là:

\(\eqalign{
& S = {1 \over 2}\left[ {\left( {5x + 3} \right) + \left( {3x + y} \right)} \right].2y \cr
& \,\,\,\,\, = \left( {8x + y + 3} \right).y \cr
& \,\,\,\,\, = 8xy + y.y + 3y \cr
& \,\,\,\,\, = 8xy + {y^2} + 3y \cr} \)

– Nếu \(x = 3 \) mét và \(y = 2\) mét thì diện tích mảnh vườn là:

\(S = 8.3.2 + 2^2 + 3.2 = 58\; (m^2).\)

Bài giải tiếp theo

Video liên quanBài học liên quan