Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:


Làm tính nhân:

LG a.

\({x^2}\left( {5{x^3} - x - \dfrac{1}{2}} \right)\);

Phương pháp giải:

Áp dụng: Quy tắc nhân đơn thức với đa thức: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,{x^2}\left( {5{x^3} - x - {1 \over 2}} \right) \cr 
& = {x^2}.5{x^3} + {x^2}.\left( { - x} \right) + {x^2}.\left( { - {1 \over 2}} \right) \cr 
& = 5{x^5} - {x^3} - {1 \over 2}{x^2} \cr} \)


LG b.

\((3xy-{x^2} + y)\dfrac{2}{3}{x^2}y\);

Phương pháp giải:

Áp dụng: Quy tắc nhân đơn thức với đa thức: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Lời giải chi tiết:


LG c.

\((4{x^3} - 5xy + 2x)\left( { - \dfrac{1}{2}xy} \right)\).

Phương pháp giải:

Áp dụng: Quy tắc nhân đơn thức với đa thức: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 5 SGK Toán 8 tập 1
Bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1
Bài 4 trang 5 SGK Toán 8 tập 1
Bài 5 trang 6 SGK Toán 8 tập 1
Bài 6 trang 6 SGK Toán 8 tập 1
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Bài học bổ sung
Lý thuyết nhân đơn thức với đa thức
Bài 2 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Video liên quanBài học liên quan