Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8


Bài 1.

Làm tính nhân: \(\left( {{1 \over 2}{a^3}{b^2} - {3 \over 4}a{b^4}} \right).\left( {{4 \over 3}{a^3}b} \right).\)

Lời giải chi tiết:

\(\left( {{1 \over 2}{a^3}{b^2} - {3 \over 4}a{b^4}} \right)\left( {{4 \over 3}{a^3}b} \right) \)

\(= \left( {{1 \over 2}{a^3}{b^2}} \right)\left( {{4 \over 3}{a^3}b} \right) + \left( { - {3 \over 4}a{b^4}} \right)\left( {{4 \over 3}{a^3}b} \right)\)

\( = {2 \over 3}{a^6}{b^3} - {a^4}{b^5}.\)


Bài 2.

Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc x và y:

\(M = 3x\left( {x - 5y} \right) + \left( {y - 5x} \right)\left( { - 3y} \right) - 3\left( {{x^2} - {y^2}} \right) - 1.\)

Lời giải chi tiết:

\(M = 3{x^2} - 15xy - 3{y^2} + 15xy - 3{x^2} + 3{y^2} - 1 =  - 1\) (không đổi).

Chứng tỏ giá trị của M không phụ thuộc vào x và y.


Bài 3.

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức:

\(A = 3x\left( {x - 4y} \right) - {{12} \over 5}y\left( {y - 5x} \right),\) với \(x = 4;y =  - 5.\)

Lời giải chi tiết:

\(M = 3{x^2} - 12xy - {{12} \over 5}{y^2} + 12xy \)

\(\;\;\;\;\;= 3{x^2} - {{12} \over 5}{y^2}.\)

Với \(x = 4;y =  - 5\) , ta có: \(A = {3.4^2} - {{12} \over 5}.{\left( { - 5} \right)^2} =  - 12.\)


Bài 4.

Tìm x, biết: \(2{x^3}\left( {2x - 3} \right) - {x^2}\left( {4{x^2} - 6x + 2} \right) = 0.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(2{x^3}\left( {2x - 3} \right) - {x^2}\left( {4{x^2} - 6x + 2} \right) \)

\(= 4{x^4} - 6{x^3} - 4{x^4} + 6{x^3} - 2{x^2} =  - 2\)

Vậy: \( - 2{x^2} = 0 \Rightarrow x = 0.\)


Bài 5.

Cho \(S = 1 + x + {x^2} + {x^3} + {x^4} + {x^5}.\)

Chứng minh rằng: \(x.S - S = {x^6} - 1.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(x.S - S = x\left( {1 + x + {x^2} + {x^3} + {x^4} + {x^5}} \right) \)\(\,- \left( {1 + x + {x^2} + {x^3} + {x^4} + {x^5}} \right)\)

\( = x + {x^2} + {x^3} + {x^4} + {x^5} + {x^6} - 1 - x - {x^2} - {x^3} - {x^4} - {x^5}.\)

\( = {x^6} - 1.\)

Bài giải tiếp theo
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Video liên quanBài học liên quan

Từ khóa