Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó


Lý thuyết tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.


Bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 4
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 4. Bài 1: Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuối?


Bài học tiếp theo
Luyện tập trang 48 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Vẽ hai đường thẳng song song
Thực hành vẽ hình chữ nhật
Thực hành vẽ hình vuông
Luyện tập trang 55 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến