Biểu thức có chứa hai chữ


Lý thuyết biểu thức có chứa hai chữ

Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được ... con cá.


Bài 1, 2 trang 42 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 42 SGK Toán 4. Bài 1. Tính giá trị của c + d.


Bài 3, 4 trang 42 SGK Toán 4

Giải bài 3, 4 trang 42 SGK Toán 4. Bài 3 a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ.


Bài học tiếp theo

Tính chất giao hoán của phép cộng
Biểu thức có chứa ba chữ
Tính chất kết hợp của phép cộng
Luyện tập trang 46 SGK Toán 4
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Luyện tập trang 48 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến