Luyện tập trang 55 SGK Toán 4


Bài 1, 2 trang 55, 56 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 55, 56 SGK Toán 4. Bài 1. Nêu các góc vuông.


Bài 3, 4 trang 56 (Luyện tập) SGK Toán 4

Giải Bài 3, 4 trang 56 (Luyện tập) SGK Toán 4. Bài 3 cho đoạn thằng AB = 3cm (như hình vẽ).


Bài học tiếp theo

Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4
Nhân với số có một chữ số
Tính chất giao hoán của phép nhân
Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....
Tính chất kết hợp của phép nhân
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Đề-xi-mét vuông
Mét vuông
Nhân một số với một tổng
Nhân một số với một hiệu

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến