Tính chất giao hoán của phép nhân


Lý thuyết tính chất giao hoán của phép nhân

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:


Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.


Bài học tiếp theo

Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....
Tính chất kết hợp của phép nhân
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Đề-xi-mét vuông
Mét vuông
Nhân một số với một tổng
Nhân một số với một hiệu
Luyện tập trang 68 SGK Toán 4
Nhân với số có hai chữ số
Luyện tập trang 69 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến