Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)


Bài 1, 2, 3 trang 88 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 88 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.


Lý thuyết chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

a) 41535 : 195 = ?


Bài học tiếp theo

Luyện tập trang 89 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến