Chia một số cho một tích


Bài 1 trang 78 SGK Toán 4

Giải bài 1 trang 78 SGK Toán 4. Tính giá trị biểu thức:


Bài 2, 3 trang 78, 79 SGK Toán 4

Giải bài 2, 3 trang 78, 79 SGK Toán 4. Bài 2: Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính.


Lý thuyết chia một số cho một tích

Tính và so sánh giá trị của các biểu thức ...


Bài học tiếp theo

Chia một tích cho một số
Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Chia cho số có hai chữ số
Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) - Tiết 1 - Phần 3 - Toán 4
Luyện tập trang 83 SGK Toán 4
Luyện tập trang 84 SGK Toán 4
Thương có chữ số 0
Chia cho số có ba chữ số
Luyện tập trang 87 SGK Toán 4
Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến